HIGHLAND CATTLE

Ominaisuuksia 

  Ylämaankarja on muita Suomessa kasvatettavia nautarotuja paremmin sopeutunut epäsuotuisiin sääoloihin ja ympärivuotiseen ulkokasvatukseen.  Ylämaankarja soveltuu erinomaisesti sekä lihantuotantoon että maisemanhoitoon. Sen nahka on kaksi kertaa tavallisen naudan nahkaa paksumpi ja sillä on kaksinkertainen karvapeite. Rotu ei sovellu sisäkasvatukseen eikä ahtaisiin ulkotarhoihin tai pihatto-olosuhteisiin. Pitopaikoilla eläimille tarjotaan lisäruokaa kasvukauden ulkopuolella.

   Ominaisuuksiltaan ylämaankarja on hidaskasvuinen. Lihasonni on teurastus ikäinen noin 2-3 vuotiaana. Hiehon astutusikä riippuu jokaisen yksilön kasvusta, yleensä 2-3 vuotiaana. Vastineeksi ylämaankarjan emo on kuitenkin pitkäikäinen: se voi tuottaa vasikan joka vuosi keskimäärin 15 vuoden ajan. Ylämaankarjalle on ominaista vahva laumahierarkia ja -käyttäytyminen. Rodun kasvatus tarvitsee luontaisesti väljyyttä kaikkina vuodenaikoina. Eläimet eivät välttämättä ruokaile tai makaa samassa paikassa. Eläinten elopainot; lehmät n. 500-600 kg ja sonnit n.800-900 kg. 


Kasvatus

Ylämaankarjan kasvatuksessa säätilojen ja vuodenaikojen vaihtelu luovat omia haasteitaan, mikä laidunalueiden, makuu-, ruokinta- ja juomapaikkojen suunnittelussa on hyvä huomioida.
 -Eläinten saatavilla on oltava sulaa juomavettä.
 -Eläimillä tulee olla riittävä suoja epäsuotuisia olosuhteita vastaan.
 -Ruokintapaikat on järjestettävä niin, etteivät eläimet missään sääolosuhteissa tarpeettomasti likaannu.


Ylämaankarjan naudat sietävät kohtuullisen korkeita lämpötiloja ilman huomattavia terveysvaikutuksia, mutta aina on varmistettava, että naudat löytävät varjoa paahtavalta auringolta. Aurinko kuumentaa mustan eläimen karvaa enemmän verrattuna ruskeaan.

   Eläimet vilvoittelevat mielellään vedessä ja käyttävät hyväkseen tilaisuuden jos laitumet rajautuvat vesistöihin. Puhdasta juomavettä tulee olla tarjolla. Emo -ja vasikkalaitumella juomapisteet tulee suunnitella niin, että myös vasikka saa puhdasta vettä. Lievä vedenpuute ei näy ulkoisesti, mutta vaikuttaa mm. emon maidontuotokseen ja eläinten painoon. Riittävän helppo juomaveden saanti onkin halpa tuotantopanos varsinkin kuumilla säillä, jolloin vedentarve lisääntyy. Eläinten on saatava vettä kohtuullisen matkan päästä sekä niin, ettei juomiseen tarvitse käyttää liikaa aikaa.
      Talvella eläimillä on oltava tarjolla riittävästi ruokintapaikkoja, laadukasta ruokaa ja sulaa vettä. Lauman koosta riippuen pitopaikassa tarvitaan useampia ruokailupaikkoja. Juomapaikka on syytä sijoittaa erilleen ruokinta- ja makuupaikoista. Tällöin yksi vesipiste riittää suurillekin eläinmäärille. Kantavat pohjat ruokinta- ja juomapaikoilla mahdollistavat puhtaana pysymisen myös kurakeleillä. Myös riittävällä laidunkierrolla voidaan estää maapinnan rikkoutumista. Eläinten tulee pysyä puhtaina säästä riippumatta. Kuivitetut katokset, hiekkakummut tai laajat metsäalueet tms. ovat sopivia makuupaikkoja. Tarvittaessa (esim. kovien syyssateiden aikana) voidaan makuupaikkoja lisätä makuualustaksi sopivalla materiaalilla. Eläimet hakeutuvat pitopaikassaan lepäämään kuiville paikoille, ja niillä pitäisi olla vapaus valita makuupaikkansa. Alkukeväästä, poikimakauden edetessä, on varmistettava laitumien turvallisuus ja järjestettävä useita kuivitettuja kohtia vasikoille makuupaikoiksi. Laitumilta on löydyttävä joko luontaisia tai rakennettuja tuulensuojia. Eläinten olojen tulee olla rodun tarpeet huomioonottava. Olosuhteiden tulee täyttää lain vaatimukset eläinten hyvinvoinnista. 

Terveys

Ylämaankarja, kuten muutkin alkuperäisrodut, ovat harvoin sairaita. Perusasiat on silti oltava kunnossa: riittävästi sopivaa ravintoa, puhdasta vettä ja kivennäisiä.

Karjan terveyttä ja hyvinvointia edistetään säännöllisellä terveydenhuollolla. Se perustuu tilan ja sen oman eläinlääkärin hyvään yhteistyöhön. Sairaiden eläinten lääkinnän lisäksi tila sopii eläinlääkärinsä kanssa erilaisista keinoista edistää eläintensä terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. Terveydenhuollossa kiinnitetään huomiota pitopaikkojen olosuhteisiin, ruokintaan ja hoitokäytäntöihin. Kuntoluokituksen avulla tarkastellaan eläinten ruokinnan onnistumista.

Jalostus

Highland cattle -rodun jalostuksessa pyritään parantamaan rotua niin, että rodulle tyypilliset piirteet, vaatimattomuus ja karaistuneisuus säilyisivät, hedelmällisyys ja terveys paranisivat sekä perinnöllinen monimuotoisuus säilyisi.

Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia ovat emo-ominaisuudet ja maidontuotanto, poikimisten helppous, vasikoiden kasvutaipumus ja lihakkuus, terveys sekä perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttäminen.